2015. október 10., szombat

Kende Judit doktorija: Visszamenőleg minden szép és rendben van

Levelek a rektornak
Ha a menekült-mizéria forgatagában még emlékszik rá valaki, volt a nyárelőn egy sajátos menekülési történet. Az a történet, amelynek keretében kicsit furcsának tűnt a jelöltnek pont egy doktori vizsga előtt történő megvilágosodása az eskü, különben a beiskolázásakor is hasonló formában élő verziója kapcsán. Akkortájt felmerült, hogy nem annyira morális fenntartásokról, mint a formailag elégtelen doktori dolgozat felülvizsgálatának egyfajta kivédéséről lehet szó. Majd jött egy sajátos levelezés az egyetemmel.

Sajátos, mert a doktori iskola vezetőjének írt levélre hosszabb ideig nem született válasz. Majd annak immár nyílt levélként megjelenő változatára sem. Sem az eredeti közlési helyre, sem pedig a Kanadai Magyar Hírlap kommentjei közé. Ezt követően az említett levelet eljuttattam a rektornak is. Gondolván, hogy az egyetem nevében „elkövetett” állásfoglalás ugyancsak érdekes lehet az ügyben. S végül is az egyetem hírnevét is érintheti, ha politikai akciókkal lehet esetleg pótolni a szakmai, illetve formai hiányosságokat. Az augusztus elején küldött levélre nem érkezett válasz. Gyanítva a nyári szabadságolások létét, egy hónappal később újra elküldtem a levelet. Erre reagálva már megtörni látszott a jég. E-mailben válasz érkezett Dr. Oláh Attila egyetemi tanár, az ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola vezetője aláírásával. Az első, még Dr. Oláh Attila részére írt levélre válaszolva, de a válasz alapján az ELTE rektor-helyettesének kérését teljesítve. Optimista attitűddel fel sem tételezem, hogy a válasz sosem jön létre a rektori hivatalnak írt két levél nélkül. Igyekszem a lényegi információknál leragadni.

Ezek egyikeként megtudtam, hogy Kende Judit 2006-ban felvételt nyert az ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskolájába, 2012-ben, júliusban abszolvált és az év októberétől került doktorjelölti viszonyba az egyetemmel. Így, a nem folyamatos jogviszony okán, a 2012 októberében hatályos Egyetemi Doktori Szabályzat alapján kell értelmezni a követelményrendszert. Számomra nem teljesen világos, hogy megszakított jogviszony esetén miért kell a 2012-ben érvényes szabályzatot figyelembe venni, míg másoknál, meg nem szakított jogviszony esetén, esetleg egy későbbit. De igyekszem úgy érteni, hogy az ő számukra esetleg a 2006-os szabályzat a mérvadó. Holott magát a disszertációt magát egy későbbi szabályzat világában készítik el. Amikor is semmi nem tarthatja vissza a jelöltet attól, hogy az érvényes formai követelményeket betartsa. De az ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola vezetője aláírásával érkezett levél alapján, a jelek szerint én vagyok értetlen.

Azt ugyanis nem várnám el, hogy egy már kész dolgozatot évtizedekkel később újra nyissanak és átdolgozzanak. Sőt! Ezt, módot teremtvén a manipulációra megengedhetetlennek tartanám. De egy folyamatban levő eljárás végén születő dolgozat esetén nem látnám akadályát a változások lekövetésének. Már csak azért sem, mert egy doktori disszertáció alapvetően a jövőnek szól. S nyilvánvalóan egy hosszabb folyamat lezárásaként keletkezik. Mely folyamat során értelemszerűen szakmai publikációk is születnek. A korábbi felvetésem során az egyik formai hiányosság különben éppen ez volt. A végzéskor érvényes szabályzat sorai alapján várva el a dolgozat szerzőjének publikációt a tézisekben.

Érdeklődve kerestem meg tehát a korábbi szabályzatot. Egy 2007-es fődátummal jelzett, „EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT” című dokumentumot sikerült is találnom1. Ennek lábjegyzete: „Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen. sz., a CLXX/2008. (VI. 30.) Szen. sz., a CCXXX/2008. (X.6.) Szen. sz., az LII/2009. (IV. 27.) Szen. sz., a CCI/2009. (VI.29.) Szen. sz., a CCCXLII/2009. (XII. 7.) Szen. sz., a XI/2010. (I. 25.) Szen. sz., az LIX/2010. (III. 29.) Szen. sz., a CCXL/2010. (VI. 28.) Szen. sz., a CCCXII/2010. (XII. 6.) Szen. sz., a XLIV/2011. (II.14.) Szen. sz., a CLXXII/2011. (VI.27.) Szen sz. és a XXX/2012. (II.13.) Szen. sz. határozatokkal.” Amely alapján alighanem ez az, ami 2012-ben is érvényben volt. Ennek figyelembe vételét jeleztem Dr. Oláh Attila számára, akitől nem kaptam olyan információt, ami kétségessé tehetné alkalmazását.

Az említett szabályzat 25. oldalán, az eljárás megindításának feltételei között (52.§) ott található a jelölt publikációs jegyzéke is- A kérelemhez csatolandó dokumentumok között. A 28. oldalon, az 58.§ (1) bekezdésben, a nyilvános vita kapcsán továbbra sem azt olvashatjuk, hogy előzetes munka nélkül védhető lenne a dolgozat. Itt az olvasható ugyanis, hogy „A doktori munkát bírálóbizottság előtt nyilvános vitában kell megvédeni. A vita megkezdése előtt a témavezetőnek írásos nyilatkozatot kell tennie a jelölt publikációs tevékenységéről.” Ha tehát később kiderülne, hogy a témába vágó publikációk hiányoznak, illetve hosszabb idő elteltével sem jelennek meg, az igencsak kínos lenne a témavezetőnek. Mert, amennyiben elfogadjuk, hogy a védéskor minden rendben volt, akkor az ellentmondás egyik feloldó tényezője lehet a „közlésre elfogadva” megjegyzés a publikáció mellett. Ám, idővel, csak keresni kezdenék ezeket is.

Az ELTE jelzett, 2012-es szabályzatának 124. oldalától található meg a 9/4. sz. melléklet, mely a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) esetében figyelembe veendő specifikumokat tartalmazza. A melléklet 13.§ 3d pontja alapján már a doktori képzésre való jelentkezésnek is feltétele a publikációs jegyzék. A későbbi doktori eljárás során a publikációs jegyzéket a PPK-n is a témavezető dolga ellenjegyezni. amennyiben „a publikációs jegyzéket, amelyet a jelölt témavezetőjének alá kell írnia, igazolva, hogy az megfelel a doktori iskola működési szabályzatában előírtaknak” (33§ 2e). Ez alatt nem sokkal az olvasható, hogy: „A disszertáció benyújtásakor a szakmai életrajzot és a publikációs jegyzéket 10-10, a téziseket 15 nyomtatott példányban, valamint elektronikus formában (CD-n) is le kell adni az Oktatási Hivatalnak” (33§ 3).

Ez nem az a kar, ahol Kende Judit végzett, és elvárták
a piblikációk közismertté tételét (ELTE ÁJK)
Ez utóbbira, illetve a korábbi szabályozásnak a minimális terjedelemre vonatkozó rögzítetlen voltára tekintettel tehát megállapítható, hogy a Kende Judit beiskolázásakor érvényes egyetemi szabályzat és mellékletei alapján akár néhány oldalas disszertációst is beadhatott volna. Ha beveszik. S a tézisekben, illetve disszertációban nem kellett feltüntetnie a saját publikációit. Amiért nagy szerencse lehetett számára, hogy a PPK-n védhette meg doktoriját. Mert például ugyanekkor, az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) már elvárta a jelölt szakmai munkásságának feltüntetését a disszertációban és a tézisekben egyaránt. Ha valaki ebből azt gondolná, hogy az eltérő követelmények miatt védett pont ott Kende Judit, az nyilván téved. Ahogy az is, aki szerint a júliustól októberig eltelt megszakítás annak a karnak a lázas keresésével telt, ahol a követelmények, témavezetőtől függően. kicsit „lazábbak” is lehetnek. Mindezek a feltevések azért is tévesek lehetnek, mert 2012. júliusa előtt is eme DI-n abszolvált a hölgy. A korábban említett, e-mailben kapott adatok alapján hat évet töltve a DI keretein belül. Hogy újabb két évvel később megvédje a disszertációt.

E-postázott szabályzat. 2012-ből frissen nyitva a küldés előtt.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy a Dr. Oláh Attila mail-címéről érkezett második válaszlevél megerősítette a Kende Judit doktori cselekményének, az egykor érvényben volt szabályok alapján, makulátlannak tekinthető voltát. Ugyanennek a levélnek a mellékleteként egy dokumentum is érkezett. A levél szövege alapján az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolájának azt a Működési Szabályzatát, melyet Kende Judit védésekor alkalmaztak. Ez a dokumentum nincs ellentmondásban a szabályzat alapján korábban elmondottaknak. Ugyanakkor az írásvédetten mentett és megnyitott dokumentum információs adatai alapján az eredetileg 2007-ből datálható, akkor kinyomtatott dokumentum, a 2015. október 9-i elküldését megelőzően szerkesztésre volt megnyitva. Szubjektíven, de bizonytalanná téve a megfeleltethetőséget.

Én kérek elnézést!


Andrew_s

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése